Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu

            İçinde yaşadığımız dünya erdemliliğin ne kadar değerli olduğunu her geçen gün daha derinden hissettirmektedir. Zira kötülüğün ve bencilliğin sıradanlaştığı, iyilik ve diğerkâmlığın istisnai durumlar haline geldiği, açlığın ve yoksulluğun kol gezdiği, savaşların hiç eksik olmadığı, insanların yurtlarından sürüldüğü bir dünyada iyi insan olmanın değeri her zamankinden daha aşikâr hale gelmiştir. Dolayısıyla erdemli insan olma ideali, üzerinde düşünülmeyi ve konuşulmayı fazlasıyla hak eden temel bir mesele olarak karşımızda durmaktadır.
            Erdemliliğin oluşum sürecine dair cevaplanması gereken birçok soru vardır: Acaba erdemli insan olma ideali gerçekte neyi ifade etmektedir? Bu idealin seküler temeller üzerine bina edilmesiyle belirli bir din üzerine bina edilmesi arasında oluşturacağı sonuçlar itibariyle ne tür farklılıklar olabilir? Diğer taraftan erdemli bir birey olma imkanının erdemli bir toplum içinde bulunmakla ilişkisi göz önüne alındığında, erdemlilik ütopik bir hayalin yansıması olarak mı, yoksa gerçekleştirilebilir bir ideal olarak mı değerlendirilmelidir? Erdemliliğin insanın doğasına ait temelleri ile eğitime konu olabilecek tarafları arasında doğru ilişki nasıl kurulabilir? Erdemliliğin oluşumu ve gelecek nesillere aktarılmasında eğitimin nasıl bir işlevi olmalıdır? Müzakereye değer bu sorular, başta felsefe ve eğitim olmak üzere pek çok disiplini erdemlilik meselesinin içine çekmektedir.
            İslam düşünce geleneğinde erdemlilik temel bir mesele olarak görülmüştür. Özellikle İslam ahlak filozofları ve Sufîler açısından erdemliliğin bir karakter dönüşümü olduğunu söylemek mümkündür. Modern felsefede ise erdem ahlakına dair tartışmalar özellikle II. Dünya savaşı sonrası yoğunlaşmıştır. Zira savaşların getirdiği yıkım, erdemliliğin insanın karakterinin bir parçası olması gerektiğini ziyadesiyle göstermiştir. Dolayısıyla ideal bir toplum hayali kurmanın vazgeçilmez unsurunun toplumdaki erdemli insanların sayısını çoğaltmaktan geçtiği açıktır. Bu durum ise erdemliliğin değerine dair güçlü bir bilincin varlığına ihtiyaç olduğunu gözler önüne sermektedir.
            Günümüz dünyasında erdemli insan olma idealinin gerçekleştirilmesinin farklı disiplinler tarafından konu edilmesiyle mümkün olabileceği varsayımından hareketle 27-28 Ekim 2022 tarihlerinde Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde “Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu” düzenlenecektir. Bu bağlamda aşağıda sıralanan konular çerçevesinde “erdemlilik” kavramının merkezde yer aldığı derinlikli bir tartışma ortamı oluşturmak hedeflenmektedir.

            Konu Başlıkları
 1. Düşünce tarihinde erdem ahlakı
 2. Erdemliliğin felsefi ve teolojik temelleri
 3. Erdemliliğin dinle ilişkisi
 4. Erdemlerin evrenselliği meselesi
 5. İnsan doğası ve erdemlilik
 6. Ahlak teorileri arasında erdem ahlakı
 7. Erdem ahlakının Antik dönemdeki izleri
 8. Kur’an ve Sünnet açısından erdemlilik
 9. Klasik İslami kaynaklarda erdemlilik
 10. İslam felsefesinde erdem ahlakı
 11. İslam eğitim tarihinde erdemlilik
 12. Sûfi gelenekte erdem ahlakı
 13. Din eğitimi bağlamında erdemlilik
 14. Değerler eğitimi bağlamında erdemlilik
 15. Erdemliliğin psiko-sosyal temelleri
 16. Erdemliğin hukuk ve siyasetle ilişkisi
 17. Sosyal medya ve erdemlilik
 18.  Ateizm, deizm ve erdemlilik
 19. Sekülarizm ve erdemlilik
 20. Postmodern dönemde erdemli insan olmak
 21. Erdemliliğin aile ve toplumla ilişkisi
 22. Erdemli insan profilinin farklı dinlerdeki tezahürleri
 23. Uygulamalı etik ve erdemlilik
 24. Bilim, Edebiyat ve erdemlilik
 25. Estetik, sanat ve erdemlilik
            Yazım Kuralları
            Özet
            Katılımcılar yaklaşık 300-350 kelime aralığında, bildiri metninin özünü, amacını ve muhtemel sonuçlarını içeren Türkçe özeti ve beş anahtar kelimeyi 01 Haziran 2022 tarihine kadar https://erdemliliksempozyumu.giresun.edu.tr/ adresinde yer alan link üzerinden göndermelidirler. Özet metin referans içermemelidir.

           Tam Metin
           Bildiri tam metinleri 6000 kelimeyi aşmamalıdır. İSNAD (dipnotlu) atıf sisteminin güncel sürümü kullanılmalıdır. Yazım kurallarına dair ayrıntılı bilgi İdrak Dini Araştırmalar Dergisi tarafından hazırlanan yazım kılavuzunda mevcuttur. Bu kılavuzdaki araştırma makalesi için belirlenmiş kurallar esas alınmalıdır.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/idrak/writing-rules

            Yayın Süreci
            Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri, sempozyum öncesinde bildiri özetleri e-kitabı içinde yayımlanacaktır. Sempozyum sonrası ise bildiri tam metinleri, yazarların tercihlerine bağlı olarak sempozyum kitabı içinde yayımlanabilecektir. Ayrıca metinlerini makale olarak yayımlamak isteyen yazarlar için ise fakültemiz dergisi İdrak Dini Araştırmalar Dergisi’nde hakem süreçleri tamamlandıktan sonra “erdemlilik”  özel sayısı içinde yayımlanması mümkün olabilecektir.

            Ulaşım ve Konaklama
            Sempozyuma katılım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sempozyumda bildiri sunacak olan katılımcıların konaklama ve yemek harcamaları tarafımızca karşılanacaktır. Giresun'a gelecek olan katılımcıların yol masrafları kendilerine aittir.

            Daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.