Lisans Programı Ders İçerikleri

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI %30 ARAPÇA DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL (GÜZ)
KUR'AN OKUMA VE TECVİD-I  (%30 Arapça)                 [AKTS, Teori, Uygulama: 5  -  1 - 1 ]
Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Subhaneke ve kunut duaları gibi namazda okunan dualarla, namaz sureleri ve Fatiha suresinin ezberlenmesi.
ARAPÇA-I   (%30 Arapça)  [ 3  -  1 - 1 ]  
Arapça harekesiz klasik ve modern metinlerin hatasız ve kurallara uygun şekilde okuyarak çözümleyebilmek için gerekli olan gramer kurallarının verilmesi ve örnek metin okumaları.
İSLAM İBÂDET ESASLARI-I  (%30 Arapça)      [ 3  -  2 - 0 ]
İbadet kavramı ve ibadetin mahiyeti, ibadetin çeşitleri ve özellikleri, ibadetlerin amaç ve hikmetleri, sular, temizlik bahisleri, namaz ile ilgili bilgiler ve ibadetlerle ilgili güncel yönü olan meseleler.
TEFSİR USULÜ   (%30 Arapça)           [ 3  -  2 - 0 ]
Kur’an kelimesinin iştikakı, ayet, sure kavramları, Kur’an’ın cem ve teksiri, yedi harf ve kıraatler, esbab-ı nüzul, mekkî-medenî, muhkem-müteşabih, nâsih-mensûh, garîbu’l-Kur’an, vucûh-nezâir, müşkilü’l-Kur’an, halku’l-Kur’an.
SİYER                        [ 5  -  4 - 0 ]
Hz. Muhammed'in hayatı, peygamberliği, öğretisi, idari, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri.
İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ    [ 2  -  2 - 0 ]   (ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSİ)
Ahlak, fazilet, değer, etik; din, ahlak ve değer ilişkisi, değer eğitimi yaklaşımları, ahlaki değerler: adalet, doğruluk, ilim, kanaat, şükür, şefkat, sabır, cesaret, estetik. İş ahlakının, kapsam ve içeriği, Türkiye’de iş ahlakı çalışmaları, İslam dini ve iş ahlakı.
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ                          [ 2  -  2 - 0 ]  (ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSİ)
Toplumsal cinsiyette eşitlik, hakkaniyet, kadınların ve erkeklerin cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki rolü, toplumsal cinsiyet ve sağlık, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine farklı yaklaşımlar, dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları.
KADIN VE AİLE                       [ 2  -  2 - 0 ]  (ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSİ)
İslam Öncesi Kadının Durumu. İslam’da kadın, Aile kurumu, aile bireylerinin görev ve sorumlulukları, evlilik, boşanma ve sebepleri.
HADİS USULÜ VE TARİHİ-I                    (%30 Arapça)   [ 3  -  2 - 0 ]
Hadis tarihi, sünnet vahiy ilişkisi, hadis usulünün doğuşu, gelişimi ve ilgili eserler, hadis tarihinde dönemler, yakın dönem hadis çalışmaları, Türkiye’de hadis çalışmaları, rivayet adabı, hadis öğrenim ve öğretim yolları, lafzen ve manen rivayet, ravide aranan nitelikler, ravinin tadili ve cerhi.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I        [ 2  -  2 - 0 ]
Osmanlı imparatorluğu'nun dağılışı. Tanzimat ve Islahat fermanı, ı. ve ıı. meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan savaşları, ı. Dünya savaşı, Mondros ateşkes antlaşması, Wilson ilkeleri, Paris konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya genelgesi, ulusal kongreler, Mebusan Meclisi'nin açılışı, TBMM'nin kuruluşu ve iç isyanlar.
TÜRK DİLİ-I             [ 2  -  2 - 0 ]
Türkçe’nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma.
YABANCI DİL-I                        [ 2  -  2 - 0 ]
“To be” fiili; zamirler; “There is; there are”.   “can” ve “could”. Basit şimdiki ve geçmiş zaman.
II. YARIYIL (BAHAR)
KUR'AN OKUMA VE TECVİD-II          (%30 Arapça)        [AKTS, Teori, Uygulama: 5  -  1 - 1 ]
Tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Hümeze, Asr, Tekasür, Karia, Adiyat, Zilzal, Beyyine, Kadr, 'Alak, Tin, İnşirah ve Duha surelerinin ezberlenmesi.
İSLAM İBÂDET ESASLARI-II   (%30 Arapça)   [ 3  -  2 - 0 ]
Oruç, zekât, hac, umre,  kurban, yemin, adak, kefaret bahisleri, ilmihal çerçevesinde helal haram bilgisi ile ilgili bilgiler ve ibadetlerle ilgili güncel yönü olan meseleler.
İSLAM AKAİDİ       (%30 Arapça)        [ 5  -  3 - 0 ]
Akaid ilminin tarihçesi ve temel akaid eserlerini tanıma, İslâm'ın temel inanç esasları ve bu esasların Kur'ânî temelleri, İnanç, inkâr, din ve İslam kavramlarının tanımları, temel iman esasları ve diğer akide esasları.
İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ     [ 2  -  2 - 0 ]
Sanat terimleri, sanat, İslam sanatı, estetik, sanat olgusunu etkileyen faktörler, İslam sanat ilişkisi, İslam sanatının doğuşu ve gelişimi, İslam sanatının seçkin örnekleri, Türk İslam kitap sanatları.
ARAPÇA-II    (%30 Arapça)                  [ 3  -  1 - 1 ]
Arapça harekesiz klasik ve modern metinlerin hatasız ve kurallara uygun şekilde okuyarak çözümleyebilmek için gerekli olan gramer kurallarının verilmesi ve örnek metin okumaları.
HADİS USULÜ VE TARİHİ-II  (%30 Arapça)     [ 3  -  2 - 0 ]
Hadislerin tasnifi, sahih ve hasen hadis; merdud, zayıf, mürsel, munkatı, muallak, mudelles, muallel, muzdarib, maklub, şâz, munker, metruk; mevzu hadis, uydurma sebepleri, tanıma yolları, kudsi, merfu, mevkuf, maktu, musned, muttasıl, muanan; mütevatir, haber-i vâhid, meşhur, aziz, ferd, garîb,  mudrec, musahhaf, muharref, mutâbî, şâhid, muhkem, muhtelif hadis.
TEFSİR TARİHİ       [ 3  -  2 - 0 ]   (%30 Arapça)
Tefsir, te’vil, terceme ve meal kavramları, Tefsirin doğuşu, gelişimi, Hz. Peygamber, sahabe, tabiin, tebe-i tabiin dönemi tefsir anlayışı, tefsir ekolleri, rivayet ve dirayet tefsirleri; israiliyyat, işari, mezhebi, ahkâm tefsirleri,
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II       [ 2  -  2 - 0 ]
Doğu ve Batı cephesi, Lozan konferansı, siyasi, ekonomik ve hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, 1923-1938 Döneminde ve sonrasında Türk dış politikası, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler.
TÜRK DİLİ-II           [ 2  -  2 - 0 ]
Türkçe’nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma.
YABANCI DİL-II                       [ 2  -  2 - 0 ]
Basit geçmiş zaman; sayılabilen ve sayılamayan isimler; sıfatlar; şimdiki ve “going to” zaman kalıbı; “Present Perfect” kalıbı. Temel İslam Bilimlerinde klasik ve çağdaş batılı literatüre dair bilgiler. İlgili alanlarda terminoloji ve kavramlar.
III. YARIYIL (GÜZ)
KUR'AN OKUMA VE TECVİD-III  (%30 Arapça)              [AKTS, Teori, Uygulama: 3  -  0 - 2 ]
Tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Bakara 1-5, 255, 285-286. ayetlerle Yasin suresinin ezberlenmesi.
TEFSİR-I  (%30 Arapça)       [ 3  -  2 - 0 ]
Fatiha ve Kısa surelerin (105/Fîl suresi – 114/Nâs suresi) temel kaynaklardan istifade edilerek tefsiri.
HADİS-I  (%30 Arapça)        [ 3  -  2 - 0 ]
Hadis ve sünnetin önemi, hadis kitaplarından özellikle Kütüb-i Sitte’den seçilmiş örnek hadislerin okunup yorumlanması. Hadis kaynaklarından yararlanma imkân ve yöntemleri. Belirlenecek sayıda (20+10) hadisin ezberlenmesi.
UYGULAMALI DİN HİZMETLERİ                         [ 3  -  0 - 4 ]
Hitabet, tanımı, konusu ve gayesi, tarihçesi, özellikleri, çeşitleri ve hatipte bulunması gereken vasıflar. Camide, cenazede, nikâhta, vs. değişik din hizmeti alanlarında gerekli olan her türlü ayet, sure ve duaların ezberlenmesi.
DİNLER TARİHİ         (4 -  4 – 0)
Dinlerin doğuşu ve gelişimi ile ilgili teoriler, Uzak Doğu ve Doğu dinlerinin inanç ve ibadet müesseseleri, Yahudilik, Hıristiyanlık ile çağdaş dini inançlar ve akımlar.
İSLAM TARİHİ-I                      [ 5  -  4 - 0 ]
Hulefâ-i Râşidîn dönemi, Emevîler, Endülüs Emevîleri, Abbasîler, Fatımîler devletlerinin siyasi ve kültürel tarihleri.
OSMANLICA                            [ 2  -  2 - 0 ]
Osmanlı Türkçesinin dil ve gramer özellikleri; Farsça-Arapça unsurlar; edebi-dini metinler.
ARAPÇA METİN OKUMALARI-I  (%30 Arapça)                                [ 3  -  1 - 1 ]
Tercümenin önemi ve türleri, yapı ve edatların anlam özelliklerinden de yararlanarak Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça tercüme faaliyetleri.
TASAVVUF             [ 4  -  3 - 0 ]
Tasavvufun doğuşu ve geçirdiği süreç, ilk sufiler ve tasavvuf ekolleri ile tarikatler, tarikat kurucuları, tasavvuf kavramları, doğuş ve gelişim süreci, tasavvuf akımları ve tasavvuf kültürünün günümüze yansımaları.
IV. YARIYIL (BAHAR)
KUR'AN OKUMA VE TECVİD-IV  (%30 Arapça)                                [AKTS, Teori, Uygulama: 3  -  0 - 2 ]
Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi, Mülk, Leyl, Şems, Beled, Fecr sureleriyle Haşr suresinin 20-25. ayetlerinin ezberlenmesi.
TEFSİR-II  (%30 Arapça)      [ 3  -  2 - 0 ]
Duha, İnşirah, Tin, Kadr surelerinin ve Bakara 2/255; Bakara 2/285-286; Haşr, 59/22-24 ayetlerinin ve Yasin suresinin tefsiri.
HADİS-II  (%30 Arapça)      [ 3  -  2 - 0 ]
Buhârî´nin Sahîh´inin "Bed´ü´l-vahy" ve "Kitâbul-İlm" bölümlerindeki vahyin başlangıcı ve ilim konulu hadislerin okunması, sened ve metin yönüyle incelenmesi, yorumlanması. Belirlenecek sayıda (20+10) hadisin ezberlenmesi.
KELAM-I [ 3  -  2 - 0 ]
Kelâm ilminin tanımı, konusu, amacı kaynakları; İlk fikri hareketler, Harici akım, Mutezile ve Ehli Sünnet Kelamının kurulması ve tarihi mütekaddimîn ve müteahirînin Kelâm anlayışları, Kelam ekolleri, Kelâmda bilgi edinme yolları.
FIKIH USULÜ                           [ 3  -  3 - 0 ]
İslam Hukukunun kaynakları; nasslardan hüküm çıkarmanın yolları ve kuralları; İslam´da hukuk düşüncesinin felsefi temelleri.
İSLAM TARİHİ-II   [ 3  -  2 - 0 ]
Türklerin İslâmlaşma süreci. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular. Orta Asya, Hindistan, İran ve Doğu Avrupa'da kurulan Türk-İslâm devletleri. Anadolu ve Balkanlarda kurulan Türk-İslâm devletleri.
FELSEFEYE GİRİŞ  [ 4  -  3 - 0 ]
Felsefenin tanımı, varlık, bilgi ve değer gibi temel konuları, bu konuların temel kavram soru ve sorunları, felsefenin tarihi gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, felsefenin temel konuları, devlet, sanat, din ve dil felsefesi v.b. konular.
MANTIK                  (2 – 2- 0)
Düşünme, bilme, içlem-kaplam, ölçme, anlama gibi temel kavramlar ile bunlarla alakalı tanım ve türleri, bölme, sınıflama, dil-düşünce ilişkisi, yargı ve türleri, örneklem, tüme varım, tümdengelim.
ARAPÇA METİN OKUMALARI-II  (%30 Arapça)                               [ 3  -  1 - 1 ]
Yapı ve edatların anlam özelliklerinden de yararlanarak Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça tercüme faaliyetleri.
İSLAM ARAŞTIRMALARINDA USUL [ 3  -  2 - 0 ]
İslami ilimler sahasında yazma ve matbu eserlerde araştırma yapabilmek için bilinmesi gereken temel bilgiler ve usuller, derlenen bilgilerin yazımı, bilimsel yazı için gerekli araştırma teknikleri, ödev ve tez yazım kuralları.
V. YARIYIL (GÜZ)
KUR'AN OKUMA VE TECVİD-V (%30 Arapça)                                  [AKTS, Teori, Uygulama: 3  -  2 - 0 ]
Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Rahman, Ğâşiyeh, A'lâ ve Târik, surelerinin ezberlenmesi.
FIKIH-I                      [ 5  -  4 - 0 ]
 İslam hukuku sistematiği. İslam hukuk ekolleri, literatürü ve tarihine giriş, şahıs, aile ve miras hukuku.
HADİS-III  (%30 Arapça)     [ 3  -  2 - 0 ]
Kütüb-i Sitte’de bulunan iman konulu hadislerin okunması, sened ve metin yönüyle incelenmesi, yorumlanması. Belirlenecek sayıda (20+10) hadisin ezberlenmesi.
TEFSİR-III  (%30 Arapça)    [ 3  -  2 - 0 ]
Hucurat, Cuma ve İnsan surelerinin temel kaynaklardan istifade edilerek tefsiri.
KELAM – II              (5-  4-  0)
Kelâm ilminin nübüvveti ispat şekilleri, kitaplara iman, sem'iyyat bahisleri çerçevesinde melekler, kıyamet alametleri ve kıyametin kopması, şefaat, mizan, cennet ve cehennem. Kader problemi ve onun ilâhî sıfatlarla ilgisi, konunun naslar çerçevesinde değerlendirilmesi, tekfirle ilgili olarak imân bahisleri, tekfirci zihniyetin sorgulanması ve fetretin mahiyeti.
İSLAM FELSEFESİ                    (5-  4- 0)
İslam felsefesi sahası, kavramları, Batıda veya diğer coğrafyalarda ortaya çıkan felsefi ekol ve düşünce sistemlerini İslam düşüncesi açısından tahlil ve tetkiki, İslam Medeniyetinde felsefe geleneğinin tarihsel gelişimi, başlıca felsefe ekolleri ve Kindi’den Sühreverdi’ye önde gelen müslüman filozoflar, İslam felsefesinde varlık, bilgi ve değer problemi.
ARAP DİLİ BELÂGATI VE EDEBİYATI  (%30 Arapça)     [ 3  -  1 - 1 ]
Arapçada çok kullanılan edebi sanatlar ve Arap şairlere ait divanlardan seçmeler.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME        [ 3  -  3 - 0 ]
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, değerlendirme çeşitleri, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ      [ 3  -  2 - 0 ]
Eğitim, Eğitim Bilimi, Eğitimin Temel Kavramları, Eğitimin Temelleri, Eğitimin diğer bilimlerle İlişkisi ve Öğretmenlik Mesleği hakkında genel bilgi vermektir. Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, hukuki, psikolojik, politik temelleri v.s.), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, öğretmenlik mesleğinin özellikleri hakkında bilgi vermek.
VI. YARIYIL (BAHAR)
KUR'AN OKUMA VE TECVİD-VI  (%30 Arapça)              [AKTS, Teori, Uygulama: 3  -  0 - 2 ]
Tecvid kuralları ve Kur’an’ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması, muayyen surelerin (Leyl, Şems, Beled, Fecr, Ğaşiye, A’lâ, Tarık, Burûc ve Yâsin Sureleri) ezberlenmesi.
FIKIH – II                  (4 – 2 – 0)
İslam hukukunun özellikle Ceza ve Usul hukukuyla Borçlar hukukuna dair hükümleri, İslam hukukunda yer alan bununla birlikte günümüz hukukunda yer almayan konular.
TEFSİR –IV  (%30 Arapça)    (4 – 2 – 0)
İsra, Kalem ve Lokman suresinin temel kaynaklardan istifade edilerek tefsiri.
HADİS-III  (%30 Arapça)     [ 3  -  2 - 0 ]
Kütüb-i Sitte’de bulunan ibadet konulu hadislerin okunması, sened ve metin yönüyle incelenmesi, yorumlanması. Belirlenecek sayıda (20+10) hadisin ezberlenmesi.
İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ              [ 5  -  3 - 0 ]
Mezhepler Tarihi ile ilgili temel kavramlar ve kaynaklar; mezheplerin ortaya çıkış sebepleri; fırkalaşma hareketleri; Haricilik, Mürcie, Mutezile, Şia, Zeydiyye, İmâmiyye, İsmâiliyye, Hadis Taraftarları, Eşarîlik ve Mâturidîlik gibi mezheplerin ortaya çıkış sebepleri, temel görüşleri, yayıldıkları bölgeler, etkileri ve İslam düşüncesine katkıları.
DİN SOSYOLOJİSİ                  [ 5  -  4 - 0 ]
Din sosyolojisi tarihi, din sosyolojisinin konusu ve metotları, sosyoloji ve din sosyolojisi ilişkisi, din sosyolojisinin temel problemleri ve din sosyolojisi teorileri.
ARAPÇA METİN OKUMALARI-III  (%30 Arapça)            [ 3  -  1 - 1 ]
Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça klasik ve modern tercüme faaliyetleri.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ             (3-  2- 0)         (SEÇMELİ)
Gelişimin temel kavramları; gelişim dönemleri ve gelişim görevleri bedensel gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, devimsel gelişimi öğrenmenin tanımı -kavramları, öğrenme kuramları, öğrenme ortamı, kuramsal
SINIF YÖNETİMİ      (3 -2- 0)                (SEÇMELİ)
Sınıf yönetiminin temelleri, öğrenme ortamının fiziksel düzeni, sınıfta disiplin ve öğrenci davranışını yönetimi, sınıf kuralları, zaman yönetimi, sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, iletişim süreci.
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ      [ 3  -  2 - 0 ]             (SEÇMELİ)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
VII. YARIYIL (GÜZ)
DİN FELSEFESİ                        [AKTS, Teori, Uygulama: 5  -  4 - 0 ]
Din felsefesinin alanı ve ilgili disiplinlerle ilişkisi, dinî inançların felsefî olarak ele alınıp değerlendirilmesi ve sahadaki tartışma konularındaki temel kavram ve argümanların izah edilmesi, akıl-iman ilişkileri, dinî bilginin kaynağı ve güvenilirliği, Tanrı’nın varlığı lehine ve aleyhine kurulan argümanlar, din dilinin anlamı, mucize ve Tanrı’nın âlemin işleyişine müdahalesi.
TÜRK İSLAM EDEBİYATI     [ 4  -  2 - 0 ]
Türk İslam edebiyatının doğuşu, gelişimi. Öne çıkan yazar ve şairler ve seçme eserlerin incelenmesi.
DİN PSİKOLOJİSİ                    [ 5  -  4 - 0 ]
Başlangıcından günümüze din psikolojisinin bir ilim olarak gelişimi, ortaya çıkan ekoller, araştırma alanları.
İSLAM AHLAK ESASLARI    [ 5  -  2 - 0 ]
İslam’ın temel dini metinlerindeki ahlaki kavramlar, bu kavramların geçirdiği dönüşümler; kelam, felsefe ve tasavvuf ekollerinde geliştirilen ahlak teorileri ve bu teorilerin geçirdiği dönüşümler.
KUR'AN-I KERİM VE MEALİ-I  (%30 Arapça) [ 5  - 0 - 2 ]             
Yasin suresi, Fil-Duha arası ezber (tekrar) . Kur’an-ı Kerim’in 1 - 15. Cüzlerinin mealini okunması.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI – (3-2-2 ) (AKTS: 3) (SEÇMELİ)
Öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyalleri geliştirme.
REHBERLİK         (3-3-0)      (AKTS: 3)        (SEÇMELİ)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler) , teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME   (3-2-0)    (AKTS: 3)        (SEÇMELİ)
Program geliştirme ve öğretim ile ilgili temel kavramlar; program türleri ve yaklaşımlar; eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma). Programda amaçlar, hedefler, içerik, öğretme-öğrenme durumları ve ölçme-değerlendirme durumları. Öğrenme yaklaşımları; öğretim ilkeleri, öğretim stratejileri; öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi; program değerlendirme gibi konularda bilgi sahibi olma ve beceri geliştirmeye yönelik bir derstir.
VIII. YARIYIL (BAHAR)
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ TARİHİ                 [AKTS, Teori, Uygulama: 6  -  2 - 0 ]
İslâm medeniyetinin doğuşu, gelişmesi, kaynakları, Müslüman toplumlarda sosyal, kültürel, iktisadi hayatın temel özellikleri, belli başlı kurumlar, İslâm medeniyetinin etkileri.
KUR'AN-I KERİM VE MEALİ-I  (%30 Arapça) [ 6  - 0 - 2 ]             
Mülk suresi, (tekrar) ve üç aşır ezberlenmesi. Kur’an-ı Kerim’in 16 - 30. Cüzlerinin mealini okunması.
DİN EĞİTİMİ                            [ 6  -  3 - 0 ]
Din eğitiminde temel kavramlar, din ve eğitim-öğretim ilişkisi, eğitim bilimi ve din eğitimi arasındaki ilişki, din eğitimi biliminin mahiyeti ve görevleri, din eğitimi ile ilgili bilimler, örgün ve yaygın eğitimde din eğitimi.
OSMANLI TARİHİ                  [ 6  -  2 - 0 ]
Osmanlı Devletinin kuruluşu, yükselişi, gerileme dönemi. Bu süreçte öne çıkan olaylar, savaşlar, fetihler.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ           [3  -  3 - 0 ]              (SEÇMELİ)
Din eğitim ve öğretimi alanının temel kavramları, din dersi programlarının tarihsel gelişimi ve din öğretiminin yasal dayanakları, DKAB ve mesleki alan dersleri programının temel yaklaşımları, derslerde kullanılabilecek ilke ve yöntemler, DKAB dersinde ve mesleki alan derslerinde değer ve kavram öğretimi, DKAB ve mesleki alan derslerinde ayet ve hadislerin kullanımı, DKAB dersinde drama ve eğitsel oyun uygulamaları, DKAB dersinde ve mesleki alan derslerinde ölçme ve değerlendirme.
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI           [ 5  -  2 - 6 ]             (SEÇMELİ)
Öğretmen adaylarının okulun örgütsel yapısını, işleyişini tanımaya, değişik öğretim yöntemlerini gerçek sınıf ortamlarında uygulamaya, öğretmen yeterliklerini kazanmaya yönelik haftalık okul ziyaretleri ve uygulamalar yapmaları.
5. YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLERİ     [AKTS, Teori, Uygulama]
DİNİ GELİŞİM VE ÖĞRENME              [ 3  -  2 - 0 ]
Gelişim psikolojisi çerçevesinde gelişim evreleri (fiziksel ve motor gelişim, psiko-sosyal gelişim, zihinsel gelişim, dil gelişimi ve ahlâki gelişim) ve özellikleri, dini ve ahlâki eğitim ile ilgili Piaget ve Kohlberg gibi bilim adamlarının ileri sürdüğü çeşitli gelişim teorileri.
İSLAM EĞİTİM TARİHİ         [ 3  -  2 - 0 ]
İslam’da eğitim-öğretimin değeri, kurumsallaşması, İslam düşünürlerinin eğitim-öğretime yaklaşımları, Osmanlı’da eğitim kurumları, medreseler ve medreselerin son dönemlerdeki eğitimde reform hedefleri.
SEÇME HADİSLER-I               [ 3  -  2 - 0 ]
Hadis literatürünün temel kaynaklarının tanınması, içerik ve yöntem bakımından analiz edilerek metinlerin okunması ve yorumlanması.
TEFSİR METİNLERİ-I  (%30 Arapça) [ 3  -  2 - 0 ]
Tefsir ilminin klasik dönemini ve ilk dönemde yazılan tefsir eserlerini çeşitli açılardan tanımak, eserler arasındaki farkları ve benzerlikleri kavramak.
KELAM METİNLERİ-I  (%30 Arapça)                  [ 3  -  2 - 0 ]
İslâm’ın düşünce sahasındaki temel disiplinlerinden olan kelâm ilminin ilk yazılı metin örneklerini, erken dönem akaid risalelerini,  ilk Mutezilî metinlerini ve Eş’arî ile Mâturidi kelâmının oluşum dönemi eserlerini orijinal dili ile okumak, anlamak ve temel meseleleri değerlendirmek.
DİNİ MUSİKİ-I                         [ 3  -  2 - 0 ]
Dini musikinin tarifi, müziğin dindeki yeri ve Din - müzik ilişkisi. Türk Din Musikisinin dini musiki içerisindeki yeri, Türk Din Musikisinin icra-yorum tarzı, Türk Din Musikisinin kaynakları ve Formları.
İSLAMİ İLİMLER TERMİNOLOJİSİ      [ 3  -  2 - 0 ]
Anlambilimin tanımı, tarihçesi ve yöntemi. Dil, kelime-kavram, anlam, anlambilim, Kur’an dili ve semantiği, edebi sanatlar gibi konularla ilgili İslam ilimlerinin temel kavramları.
HALK İNANÇLARI                  [ 3  -  2 - 0 ]
Halk inanışlarıyla ilgili temel kavramlar, günlük hayat, doğa olayları ve doğaüstü varlıklar etrafında oluşan inanış ve uygulamalar; zaman, mekân ve insan, bitki ve hayvanlarla ilgili inanışlar.
HADİS METODOLOJİSİ        [ 3  -  2 - 0 ]
Hadis rivayeti ve raviler, ravide aranan şartlar, ravi tenkidi, rivayetlerin tasnif,hadis çeşitleri: Mütevatir, meşhur, sahih, zayıf hadis. Hadis uydurma. Hadis usulünün temel kaynaklarını tanıma, güvenilirlik ve sahihlik noktasında hadis terminolojisini kavrama.
FIKIH METİNLERİ-I  (%30 Arapça)    [ 3  -  2 - 0 ]
Klasik fıkıh kaynaklarının içeriği ve yazılış üslubu ile yazarların konuya temas etme yöntemleri, ibadet ve muamelata dair fikirleri metin bazında ele alıp çözümleme.
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ             [ 3  -  2 - 0 ]
Windows XP işletim sistemi. Ofis XP in dosya yapısına ilişkin ortak işlemleri. WORD XP paket programı ve düzeni ile ilgili temel işlemleri yapma, tablolarla çalışma,  Ms Excel 2000 Paket Programını temel düzeyde Kullanma, Microsoft PowerPoint XP paket programı. Sunu hazırlayabilme.             
6. YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLERİ     [AKTS, Teori, Uygulama]
HADİSTE TENKİD (%30 Arapça)   [ 3  -  2 - 0 ]
Tenkid kavramı, erken dönem İslam kültüründe tenkid zihniyeti, hadis tenkid kriterleri, muasır hadis tenkidi çalışmaları. Hadislerin güncel olaylara yönelik  mesajının yansıtılmasında yöntem meselesi. 
KELAMDA YÖNTEM             [ 3  -  2 - 0 ]
İlk dönemden itibaren Kelam tartışmaları ve Kelam metodu. Ortaya çıkan metodoloji sorunları.
TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ                       [ 3  -  2 - 0 ]
Düşünce tarihi içerisinde Türk düşüncesinin yeri, Türk düşüncesinin dönemleri ve problemleri, Türk düşüncesinin tarihsel gelişimi bağlamında Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri.
SOSYAL PSİKOLOJİ               [ 3  -  2 - 0 ]
Toplum içindeki bireylerin davranışı; sosyal çevrede duyguların, düşüncelerinin ve davranışlarının şekillenmesi ve başkalarının varlığıyla değişimi, Sosyal psikoloji alanında güncel, eleştirel ve alternatif teorik yaklaşımlar.
TEFSİR METİNLERİ-II  (%30 Arapça)                 [ 3  -  2 - 0 ]
Klasik ve Çağdaş tefsir metinlerinden örnekler okumak.  İslam tefsir literatürün İslam’ın erken dönemlerinden günümüze geçirdiği ana aşamalarını metinler üzerinden tanımak ve çözümlemek.
MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU          [ 3  -  2 - 0 ]
İslam fıkıh mezhepleri hakkında ve mezhepler arasında ortaya çıkan ihtilaf sebepleri ve bu ihtilafla ilişkili olan diğer konular hakkında bilgi sahibi olmak. Aralarında metot yönünden karşılaştırma, mukayese ve değerlendirme yapmak.
DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK       [ 3  -  2 - 0 ]
Din hizmetlerinde dini danışmanlık ve rehberliği gerekli kılan nedenler, tarihi gelişim, teorik temeller, dini danışmanlık ve irşat-tebliğ ilişkisi, dini danışmanlık ve rehberliğin kuram ve ilkeleri, bireysel ve toplumsal hayata dinin ve dindarlık olgusunun etkisi, rehberlik edici din eğitiminin problem çözümüne katkıları.
SEÇME HADİSLER-II  (%30 Arapça)  [ 3  -  2 - 0 ]
Hadis literatürünün temel kaynaklarının tanınması, metinlerin okunması ve yorumlanması. Kaynaklara göre seçmeci ve eleştirel metin okumaları ve güncel meseleler doğrultusunda metinlerin değerlendirilmesi.
TEFSİR EKOLLERİ VE ÖZELLİKLERİ    [ 3  -  2 - 0 ]
Tefsir ekolleri, ekollerin özellikleri, benzerlikler ve farklılıklar.
7. YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLERİ     [AKTS, Teori, Uygulama]
GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ (%30 Arapça)         [ 3  -  2 - 0 ]
Kur’an âyetleri hakkında gündeme gelen ve bilim çevrelerince ortaya atılıp tartışılan konuları Kur’ân bütünlüğü içerisinde tartışıp değerlendirmek.
SÜNNETİ ANLAMADA YÖNTEM                        [ 3  -  2 - 0 ]
Sünnetin bir yönteme göre anlaşılmasını ve bunlardan değer üretilmesini sağlamak üzere sahabe, tabiin ve diğer dönemlerdeki anlama ve yorumlama faaliyetleri, hadisleri anlamada yöntem ve teknikler.
KUR’AN’I ANLAMADA USUL  (%30 Arapça)  [ 3  -  2 - 0 ]
Tarihsel süreç içerisinde tefsir anlayışı ve uygulamasında meydana gelen ihtiyaç ve sorunlar doğrultusunda Kuran’ın en doğru yorumunu yapabilmenin kural ve kaideleri.
DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM              [ 3  -  2 - 0 ]
Dini danışma ve rehberliğin amacı, önemi, ilkeleri ile dini alandaki sorunların kaynakları, nitelikleri ve çözümleri. İnsanların dini konulardaki danışma ve rehberlik ihtiyaçlarına uygun cevaplar verebilecek bilgi ve anlayışın kazandırılması.
GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ      [ 3  -  2 - 0 ]
Fıkıh sahasında müslümanların önüne çıkan güncel problemleri ve Fıkıh ilmi çerçevesinde bu problemlere yönelik üretilen çözüm yolları.
GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ  [ 3  -  2 - 0 ]
Modern epistemoloji tartışmaları ve Kelam ilmi. Gayb ve epistemeloji açısından gaybı bilme. Çağdaş Kelamda metot problemi. Ateizm ve Allah'ın varlığı hakkında teizmin getirdiği argümanları reddi. Gaye ve nizam delili ve kötülük problemi. İmkan ddelili ve determinizm. Misyonerler ve oryantalistler tarafından İslam'a yöneltilen Uluhiyyet Nübüvvet Kuran hakkındaki eleştiriler. 
GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR        [ 3  -  2 - 0 ]
Çağdaş İslam Akımlarının tanımı, amacı, konusu, kaynakları, ilgili bilimleri; İslami akım kavramı, din-dini akım ilişkisi; çağdaş İslam akımlarının ortaya çıkmasında etkili olan sebepler; mevcut İslam akımları; günümüzdeki İslami akımların kavramsal, yapısal ve dini-fikri analizi; geleneksel ve yenilikçi dini akımlar; siyasi, fikri-felsefi İslamcılık; dinde mezhepler üstü yaklaşım.
İSLAM ÜLKELERİ VE İSLAM TOPLULUKLARI-I                [ 3  -  2 - 0 ]
Dünya üzerindeki Müslüman Devletlerin genel olarak değerlendirilmesi coğrafik konumları, ekonomik, etnik yapıları ile siyasi olayları ve batılı devletlerin bu devletlerle ilişkileri.
GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI                          [ 3  -  2 - 0 ]
20. yüzyılın başat düşünce akımları (Görüngübilim, Varoluşçuluk, Yorumsama) ve bu akımların önde gelen temsilcilerinin (Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Gadamer, Ricoeur, Levinas ve Derrida) düşünceleri.
ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ                                [ 3  -  2 - 0 ]
 Çağdaş İslâm düşüncesinin temel özellikleri ve problemleri, Ebü’l-Âlâ Mevdûdî, Fazlurrahman, İ. Râcî Fârûkî, Nakîb el-Attas, Seyyid Hüseyin Nasr, Muhammed Hamîdullah, eserleri ve görüşleri Muhammed Arkoun, Hasan Hanefî, M. Âbid el-Câbirî, Muhammed İkbal, Sezai Karakoç vs. düşünürler üzerinden incelenecektir.
DEĞERLER EĞİTİMİ              [ 3  -  2 - 0 ]
Temel evrensel değerlerin belirlenmesi ve tanımlanması, temel evrensel değerler eğitimi, ahlak gelişimi, kişilik gelişimi, temel evrensel değerler eğitiminde eğitimcilerin rolleri, ebeveynler ve evrensel değerler, dünyada uygulanan değerler-kişilik -karakter eğitimi programları.
EBRU                                          [ 3  -  2 - 0 ]
Ebru yapımında temel öğeleri hazırlamak, Boya ve Ebru yapımında yardımcı malzemeleri hazırlamak, Ebru tekniklerini uygulamak, Ebrunun son işlemlerini yapmak.
MESLEKİ İNGİLİZCE-I           [ 3  -  2 - 0 ]
Okuma parçaları ve ilgili okuma ve kelime çalışmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, telefon iletişimi örnek ve kalıpları oluşturabilmek. Dini hayatla ilgili metinler ve mesleki hayatta uygulayabilecek beceriyi kazanabilme.
BİTİRME ÖDEVİ                     [ 3  -  2 - 0 ]
HÜSN-İ HAT                             [ 3  -  2 - 0 ]
Ahar hazırlamak, Mühre yapmak, Yazıyı kâğıda aktarmak, Yazının içini doldurmak, Tuğra seçmek, İğneli kalıp ile tuğrayı aktarmak, Tuğranın içini doldurmak, Hüsn-i hat (güzel yazı) yazmak, Cetvel çekmek.
8. YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLERİ     [AKTS, Teori, Uygulama]
KUR’AN’IN ANA KONULARI      [ 3  -  2 - 0 ]
Uluhiyet, Allah, Allah’ın sıfatları, gayb, yaratılış, dünya, âhiret. Kur’an, ilahî kitaplar, vahiy,  peygamberlik, İman, amel, ibadet, ahlakî değerler, günahlar, ekonomik hayat, hukuk, devlet, aile, toplum ile ilgili konuları Kur’an’ın temel ilkeleri ışığında ele alıp değerlendirmek.
 KONULU TEFSİR  (%30 Arapça)   [ 3  -  2 - 0 ]
Bir konunun Kur’an’da nasıl araştırılacağı becerisini elde etmek üzere belli konuların merkeze alınarak tefsir yapılması. Tefsir metodolojisinin konular üzerinden uygulanması.
KELAM METİNLERİ-II  (%30 Arapça)                [ 3  -  2 - 0 ]
Başlangıç dönemi ile tedvin ve tasnif dönemine ait belli başlı eserler ve kelami açıdan analizi, Farklı geleneklere ait kaynaklarda kelam problemleri, Kelamın kitabileşmesi, Kelamın mütekaddimun ve müteahhirun dönemlerine ayrılması ve nedenleri, her iki döneme ait eserlerden örnek metin analizleri.
DİNİ MUSİKİ-II                       [ 3  -  2 - 0 ]
Müziğin dindeki yeri, Türk Din Musikisinin dini musiki içerisindeki yeri, ve icra-yorum tarzı, Türk Din Musikisinin kaynakları ve formları.
KARŞILAŞTIRMALI FIKIH METİNLERİ (%30 Arapça)     [ 3  -  2 - 0 ]
Farklı fıkıh mezheplerine ait metinlerin, karşılaştırmalı ve analitik bir düşünce yapısıyla ele alınması ve İslam Hukuku’nun ana konularının bu doğrultuda işlenmesi.
SİYER OKUMALARI VE KAYNAKLARI (%30 Arapça)     [ 3  -  2 - 0 ]
Hz. Peygamberin hayatı, vahyin gelişi, İslam'da davet, İlk Müslümanlar, Hicret, Veda Haccı. Hz. Muhammed’in doğumundan başlamak üzere vefat edinceye kadar geçen olaylar. İslam’ın Arabistan yarımadasına yayılışı.
ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK          [ 3  -  2 - 0 ]
Alevîlik-Bektaşîliğin ortaya çıkışı ve gelişimi; inanç esasları: Hak-Muhammed-Ali inanışı; ibadet, erkân ve dinî ritüeller; Cem âyini ve farklı cem türleri; Kurumlar: Dedelik, musahiplik, düşkünlük.
İSLAM SOSYOLOJİSİ             [ 3  -  2 - 0 ] [ 3  -  2 - 0 ]
İslam dünyası ve müslüman toplulukların karakteristik yapıları, İslam dünyasında düşünce ve hareket liderleri, günümüzde etkin hareketler ve karakteristik yapıları, İslam dünyasının karşılaştığı küreselleşme, modernleşme vb. unsurlar nedeniyle yaşadığı çatışma ve değişimler.
GÜNÜMÜZ DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ     [ 3  -  2 - 0 ]            
Yeni bilimsel gelişmeler ışığında Tanrı'nın varlığının ispatı üzerinde durulacak; akıl-iman, felsefe-din, bilim-din ilişkileri açıklanacak ve dinlerin çokluğu sorunu, Wittgensteincı din felsefesi, postmodern din felsefesi konuları.
DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER     [ 3  -  2 - 0 ]
Din eğitimi açısından bilişsel gelişim, kişilik ve ahlak gelişimi. Din eğitiminde öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretme yaklaşımları (kuram ve modeller), yöntem ve teknikler. Kuran kursları öğretim programı ve DKAB programı.
MESLEKİ İNGİLİZCE-II          [ 3  -  2 - 0 ]
İman, ibadet, ahlak, ibadetlerin uygulaması ile ilgili okuma parçaları ve kelime çalışmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, telefon iletişimi örnek ve kalıpları oluşturabilmek.
İSLAM İKTİSADI                     [ 3  -  2 - 0 ]
İslam ekonomisi ve finansının paradigmasını anlayabilmek için tarihsel arka planının işlenmesi. İslam ekonomisi ve finansının temel teorileri, uygulamaları ve temel kavramları. İslami kural sistemi ve finansal enstrümanları.
İSLAM BİLİM TARİHİ            [ 3  -  2 - 0 ]
İslam Tarih ve Medeniyetinde bilimle ilgili yapılan çalışmaları ve bilim insanlarını tanımak. İslam Öncesi Bilim Tarihi, İslam coğrafyasında ortaya çıkan bilim hareketi, temsilcileri ve yapıtları.
İSLAM GELENEKLİ SANATLAR           [ 3  -  2 - 0 ]
Sanatın tanımı ve çeşitleri, İslam sanatı ve özellikleri, İslam mimarisinin tarihi gelişimi, İslam mimarisinde yapılar ve özellikleri; cami ve mescitler, eğitim yapıları (medreseler) ve türbeler, mimari süsleme ve diğer tezyini sanatlar.
GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ    [ 3  -  2 - 0 ]
Hadis ve sünnetin dindeki yeri ve önemi, geçmişten günümüze hadis karşıtlığı, hadise yöneltilen tenkitler ve cevapları, günümüzde tartışma konusu olan hadisle ilgili problemlerin tartışılması ve çözüm önerileri.
ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR                       [ 3  -  2 - 0 ]
Çağdaş Dini akımların amacı, konusu ve kaynakları. Din ile dini akım arasındaki ilişki, bu akımların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, günümüzdeki dini akımların yapısal ve dini-fikri analizi; geleneksel ve yenilikçi dini akımlar.
MEDYA ARAPÇASI   (%30 Arapça)   [ 3  -  2 - 0 ]
Basın-yayın dilini tanımak, basın dili ile yazın dili arasındaki farklılıkları öğrenmek. Arapça basın-yayın kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak üzere okuma, dinleme ve yazma çalışmaları.